ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ на играта “Какъв тип геймър си”

• Играта „Какъв тип геймър си” се популяризира от ЕЙСЪР СЕЙЛС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, CHE-281.178.157, седалище и адрес на управление Швейцария, град Bioggio, canton Ticino, с представителство в Р България, офис сграда „ЕСТЕ“, ул. Николай Хайтов, 3, вх. А, офис 2.13, имейл адрес acer.bulgaria@acer.com („Организатор“) като Играта се реализира от „ЕКСПЛОРА БГ“ ООД, ЕИК203745135, със седалище и адрес на управление гр. София 1463, район Триадица, ул. Княз Борис I № 58, като изпълнител на Организатора („Изпълнителя“).

Всяко лице, което участва в томболата, се съгласява да спазва описаните условия в този документ.

• Играта е отворена за жители на Република България на възраст навършени 18 или повече години („Участници“), с изключение на служители на Acer и техните близки роднини и всеки, свързан по друг начин с организацията на томболата. Ще се приема само едно участие на човек. Няколко заявки от едно и също лице ще бъдат дисквалифицирани. Вашето участие в томболата е невалидно, когато е забранено или ограничено от приложимите закони.

• Играта ще се проведе в периода от 19.10.2022 г. до 18.11.2022, 23:00 CET, на интернет страницата на адрес https://acerpromo.com/gamer („Уебсайта“).

• Записвания, получени след крайния срок, няма да се приемат.

• Организаторът си запазва правото да удължи или промени периода на провеждане на Играта, за което предварително ще уведоми на Уебсайта.

• Един (1) победител ще бъде избран на случаен принцип чрез софтуер, от всички записвания, получени и проверени от Организатора.

Наградите за томболата са както следва:

  • Един (1) брой лаптоп Acer Nitro 5 AN517-55-79WE
  • 10 броя плюшени играчки брандирани с лого Predator

• Наградите са както е посочено и няма да се предлагат пари в брой или други алтернативи. Наградите не подлежат на прехвърляне и не могат да бъдат обменени в брой или кредит, изцяло или частично. Наградите са в зависимост от наличността и Организаторът си запазва правото да замени всяка награда с друга на еквивалентна стойност, без да уведомява. Организаторът не носи отговорност за измамни обаждания или имейли, изпратени до участници от трети страни.

• На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Изпълнителя е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2022 г. Изпълнителят е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Изпълнителя.

• Победителите ще бъдат уведомени чрез email съобщение в рамките на десет (10) дни след приключване на играта. При невъзможност за свързване с победителя или въпросният не потърси наградата в рамките на седем (7) дни от уведомяването, Организаторът си запазва правото да изтегли наградата от победителя и да избере заместващ победител.

• Спечелилите Участници се задължават да предоставят всички необходими данни и да укажат необходимото съдействие на Организатора за предоставяне на наградата.

• Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печелившите Участници, в резултат на некоректно попълнени от последните данни за контакт.

• Всеки участник трябва да изпълни условията за участие в играта „Какъв тип геймър си?“:

  • 1. Попълване на анкетата
  • 2. Попълване на личните си данни за участие в играта
  • 3. Приемане на настоящите ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ на играта “Какъв тип геймър си”

• С участието си в тази Игра, участникът дава своето съгласие да бъде обвързан с тези правила и условия, и се съгласява, че Организаторът може да събира неговата лична информация, и че ако изискваната информация не може да бъде получена в цялостен размер, този участник може да не отговаря на условията.

• При участие в играта „Какъв тип геймър си?“ всеки участник дава своето съгласие за събирането и обработването на личните му данни за целите на участието му в Играта.

• Няма такса за участие и не е необходима покупка за участване в Играта.

• Не се поема отговорност за записвания, които не са получени поради каквато и да е причина.

• Организаторът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на настоящите Условия. Организаторът си запазва правото да отмени или промени правилата и условията на състезанието без предизвестие, в случай на катастрофа, война, граждански или военни безредици, стихийно бедствие или каквото и да е действително или очаквано нарушение на приложимия закон или наредба, или друго събитие извън контрола на организатора.

• Организаторът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

• Организаторът не носи отговорност за неточни данни за наградата, предоставени от който и да е участник от трета страна, свързана с тази Игра.

• Всички лични данни, свързани с победителя или други участници, ще бъдат използвани единствено за целите на провеждане на играта и последваща email комуникация във връзка с Играта, както и за маркетинг комуникация в Google, Facebook и Instagram в случай, че сте дали изрично съгласие за това. Цялата информация ще бъде предмет на Политиката за поверителност на Организатора (достъпна на: https://go.acer.com/privacy) и няма да бъдат разкрити на трета страна без предварителното съгласие на участника, което се дава чрез потвърждение по email и опцията double-opt-in.

• Освен в случаите, когато това е забранено от закона, като условие за участие в тази томбола, участникът се съгласява, че всички спорове, произтичащи или свързани с тази томбола, или всякакви присъдени награди, ще бъдат решавани индивидуално и изключително в съдилищата в Република България. С настоящото участникът се отказва от всички права на иск, наказателни, случайни или последващи щети или всякакви други щети, включително адвокатски хонорари, а участникът освен това се отказва от всички права да умножи или увеличи щетите. Всички проблеми и въпроси относно съставянето, валидността, тълкуването и приложимостта на тези правила и условия, или правата и задълженията на участника и Организатора във връзка с тази томбола, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Съдилищата на Република България имат изключителна юрисдикция по всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази томбола.

• Тази игра с томбола по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от или свързана с Facebook, Twitter, Instagram или други социални мрежи.

• Освен това участниците се съгласяват да не публикуват чужди лични данни, което нарушава законовите разпоредби или правата на трети страни. Организаторът си запазва правото да изтрива грешно подадени или непълни лични данни.

• Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да блокира потребители, които не спазват тези правила, или да дисквалифицира всяко лице, за което установи, че нарушава процеса на влизане или работата на Играта, или действа в нарушение на тези правила и условия.

ЗАЩИТА НА ДАННИ

• Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (https://go.acer.com/privacy) . Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до 1 месец след края на периода на Играта, а на спечелилите Участници за период от 5 години след края на Играта. В случай, че данните се съхраняват по силата на законово задължение, същите се съхраняват до изтичане на законоустановените срокове. Данните, обработвани за маркетингови цели се обработват до изричното оттегляне на съгласието.

• Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ GDPR, а именно съгласие за цeлите на участието им в Играта и провеждане на самата Игра. Данните на спечелилите участници се обработват за целите на предоставяне на спечелените награди на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ GDPR, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните данни на Участници, спечелили награди на стойност над 100 лв. се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „в“ GDPR за изпълнение на задължения на Организатора съгласно данъчното законодателство. Данните обработвани за целите на маркетинга се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ GDPR, а именно изрично съгласие.

• Вие можете да поискате Организаторът да Ви предостави достъп до обработваните за Вас лични данни, да поискате коригиране или попълване на информацията за Вас, да получите в машинно-четим формат обработваните за Вас данни, да възразите срещу обработването на Вашите данни, да поискате да бъде ограничена тяхната обработка, както и да оттеглите съгласието си за обработване или да поискате всички данни за Вас да бъдат изтрити, ако са налице условията и законовите предпоставки за това. Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане по имейл acer.bulgaria@acer.com

• Вие имате право да подадете сигнал или жалба при опасения за нарушение на Вашите права за защита на личните данни до компетентния регулаторен орган: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

• Организаторът събира данни за имена, телефонен номер и имейл за целите на участието Ви в Играта и последваща комуникация във връзка с Играта. Освен посочените данни на спечелилите Участници се обработват и данни за адрес с оглед получаване на наградата от тези Участници. При обработка на данни на спечелили Участници на награди на стойност над 100 лв. се обработват и данни за единен граждански номер с оглед спазване на законови задължения във връзка с декларирането на наградата пред компетентните органи.

• Данните за Имена, имейл адреси и телефон се използват за целите на маркетинг комуникации в Google, Facebook и Instagram., в случай че Участникът е дал изрично съгласие за това при регистрация в Играта.

• Организаторът ще изпраща имейли за търговски цели към участниците в играта, които са се съгласили за получават подобен тип комуникация с изрично дадено съгласие чрез функцията double opt-in.

• За целите на провеждане на Играта и доставка на наградите, Организаторът може да предостави данните на трети лица – обработващи лични данни, както и на други администратори на лични данни, напр. куриерска фирма за целите на доставка на наградата.

Организаторът има право да изменя тези Условия по всяко време, като поддържа тяхна актуална версия на своя уебсайт на адрес: https://acerpromo.com/gamer