Политика за поверителност

• Данни за администратора на личните данни: ЕЙСЪР СЕЙЛС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, CHE-281.178.157, седалище и адрес на управление Швейцария, град Bioggio, canton Ticino, с представителство в Р България офис сграда „ЕСТЕ“, ул. Николай Хайтов, 3, вх. А, офис 2.13, имейл адрес acer.bulgaria@acer.com;

• Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (https://go.acer.com/privacy) . Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до 1 месец след края на периода на Играта, а на спечелилите Участници за период от 5 години след края на Играта. В случай, че данните се съхраняват по силата на законово задължение, същите се съхраняват до изтичане на законоустановените срокове. Данните, обработвани за маркетингови цели се обработват до изричното оттегляне на съгласието.

• Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ GDPR, а именно съгласие за цeлите на участието им в Играта и провеждане на самата Игра. Данните на спечелилите участници се обработват за целите на предоставяне на спечелените награди на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ GDPR, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните данни на Участници, спечелили награди на стойност над 100 лв. се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „в“ GDPR за изпълнение на задължения на Организатора съгласно данъчното законодателство. Данните обработвани за целите на маркетинга се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ GDPR, а именно изрично съгласие.

• Вие можете да поискате Организаторът да Ви предостави достъп до обработваните за Вас лични данни, да поискате коригиране или попълване на информацията за Вас, да получите в машинно-четим формат обработваните за Вас данни, да възразите срещу обработването на Вашите данни, да поискате да бъде ограничена тяхната обработка, както и да оттеглите съгласието си за обработване или да поискате всички данни за Вас да бъдат изтрити, ако са налице условията и законовите предпоставки за това. Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане по следния имейл acer.bulgaria@acer.com.

• Вие имате право да подадете сигнал или жалба при опасения за нарушение на Вашите права за защита на личните данни до компетентния регулаторен орган: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

• Организаторът събира данни за имена, телефонен номер и имейл за целите на участието Ви в Играта и последваща комуникация във връзка с Играта. Освен посочените данни на спечелилите Участници се обработват и данни за адрес с оглед получаване на наградата. При обработка на данни на спечелили участници на награди на стойност над 100 лв. се обработват и данни за единен граждански номер с оглед спазване на законови задължения във връзка с декларирането на наградата пред компетентните органи.

• Данните за Имена, адреси и имейл адреси се използват за целите на маркетинг комуникации в Google, Facebook и Instagram., в случай че Участникът е дал изрично съгласие за това.

• Организаторът ще изпраща имейли за търговски цели към участниците в играта, които са се съгласили за получават подобен тип комуникация с изрично дадено съгласие чрез функцията double opt-in.

• За целите на провеждане на Играта и доставка на наградите, Организаторът може да предостави данните на трети лица – обработващи лични данни, както и на други администратори на лични данни, напр. куриерска фирма за целите на доставка на наградата.

Организаторът има право да изменя тaзи Политика за поверителност по всяко време, като поддържа тяхна актуална версия на своя уебсайт на адрес: https://acerpromo.com/gamer